De verzekering voor de bestuurdersaansprakelijkheid

In uw hoedanigheid van bestuurder of beheerder van uw vennootschap kan u zelf uw aansprakelijkheid in het gedrang brengen wanneer u een fout begaat in het kader van uw missie.

Deze persoonlijke aansprakelijkheid beperkt zich niet tot de actiefwaarden van uw vennootschap, wat met zich meebrengt dat er mogelijkerwijze beslag gelegd kan worden op uw persoonlijk vermogen.

De inflatie op wetgevend vlak, de versnelling van het economisch leven, de noodzaak tot het nemen van snelle beslissingen zonder altijd over alle elementen te beschikken verhogen de risico’s op vergissingen en  het te berde brengen van de aansprakelijkheid van de bestuurders.

Deze omstandigheden zijn een verklaring voor het stijgend aantal schadeclaims jegens bestuurders.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privé-vermogen en schenkt u die gemoedsrust die u zo nodig hebt om uw verantwoordelijkheden als bestuurder ter harte te nemen.

Zij dekt uw persoonlijke aansprakelijkheid wanneer deze ten gevolge van een beheersfout begaan in het kader van uw functie van bestuurder in het gedrang komt.

Wie komt mogelijkerwijze in aanmerking om uw aansprakelijkheid in te roepen ?

Meerdere personen of instellingen komen in aanmerking om uw persoonlijke aansprakelijkheid voor een beheersfout op te werpen. Op niet-exhaustieve wijze kunnen wij hier melden: de aandeelhouders van uw vennootschap, uw bedienden, uw leveranciers, het openbaar ministerie, de FSMA…

Is deze verzekering complementair aan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering ?

Zeer zeker. De verzekering voor de Bestuurdersaansprakelijkheid (1) en de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (2) dekken twee verschillende soorten fouten.

  1. De beheersfout betreft elke foutieve handeling, elke vergissing, verzuim of nalatigheid  begaan door een bestuurder in het  kader van  het beheer van de vennootschap . 

  2. De beroepsfout  betreft elke foutieve handeling, elke vergissing, verzuim of nalatigheid begaan in het kader van de professionele dienstverlening.

Als voorbeeld, wanneer uw fout een gebrek inhoudt aan uw informatie-, advies- of zorvuldigheidsplicht jegens een van uw cliënten, dan valt zulks onder uw professionele verantwoordelijkheid.

Wanneer u daarentegen persoonlijk wordt aangesproken voor een fout die betrekking heeft op het beheer van uw onderneming (het laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen, het niet naleven van de bepalingen omtrent werktijd, een manifest onredelijke beslissing voor de vennootschap, het niet-naleven van de solvabiliteits- en liquiditeitstest in het licht van de uitbetaling van een dividend, …) valt zulks onder de verzekering voor de bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat dekt deze verzekering ?

Wij nemen uw burgerlijke en strafrechtelijke verdedigingskosten ten laste wanneer uw persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt omwille van een beheerfout  evenals de eventuele schadevergoeding en intresten waartoe u zou veroordeeld worden.

Wie zijn de begunstigden van de dekking ?

De notie verzekerde in de zin van onze polis is uitermate breed. Zij behelst de bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het directiecomité, de dagelijkse bestuurders en meer algemeen alle personen belast met een bestuurders-, beheers- of toezichts-functie.
 
Deze dekking is toegestaan aan de natuurlijke personen die deze functies uitvoeren maar evenzeer aan hun managementvennootschappen.

Wenst u een offerte te ontvangen ?

Hier aanklikken om het verzekeringsvoorstel te vervolledigen.