Kredietbemiddelaar

Deel 1 : Identiteit van de aanvrager

Algemeen

Luik 1

Luik 1

Luik 2

Adres van woonplaats

Adres van maatschappelijke zetel

Adres van de voornaamste uitbatingszetel (correspondentieadres)

Varia

Deel 2 : Algemene inlichtingen

Uw diploma's
Uw activiteit als kredietbemiddelaar
Kredietbemiddelaar

Uw voorgeschiedenis
Verzekeringen

Aansprakelijkheid

Deel 3: Operationele aansprakelijkheid

(Deze uitbreiding geldt niet voor de bemiddelaars inzake consumentenkrediet in een nevenfunctie.)
NB : Met werknemer bedoelen we de manager van het bedrijf, de werknemers, de organen en actieve partners, de helpende echtgenoot. De agenten zijn betaalde mensen, uitzendkrachten, stagiaires, studenten en vrijwillige helpers.

Speciale vermeldingen

Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.

Indien binnen dertig dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar u geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding.

Wetende dat dit voorstel als basis dient voor een eventuele overeenkomst, verklaart de kandidaat-verzekeringnemer hierbij dat zijn hier vermelde antwoorden en verklaringen correct zijn.

De kandidaat-verzekeringnemer verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor het tot stand komen van de verzekering en bevestigt niets te hebben verhuld dat van invloed zou kunnen zijn op de risicobeoordeling door de verzekeraar.

De kandidaat-verzekeringnemer is er zich van bewust dat de desgevallend te betalen premie geen commissie bevat.


Bescherming van het privé leven

De medegedeelde gegevens kunnen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen alsook op de betaling van verzekeringssommen.

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

De betrokken personen kunnen kennis nemen van hun gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dienen zij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar de verzekeringsmaatschappij.