Verzekeringstussenpersonen

U de verzekeringstussenpersonen, zijn dag en nacht  in de weer om  uw klanten correct  te verzekeren, waar wie verzekert u indien er, spijtig genoeg, zich een geschil zou voordoen?

U kunt alsdan rekenen op Sobegas en de uitstekende bescherming welke de polis beroepsaansprakelijkheid biedt.

Bedrag der waarborg

Onze verzekerden hebben de keuze tussen het bedrag der waarborg van 1.300.380 €, 2.148.740 €, 3.148.740 €, 4.148.740 € et 5.148.740 €.
Per verzekeringsjaar bedraagt de minimumwaarborg 3.600.000 €.


Het voorwerp der waarborg

Onze waarborg beroepsaansprakelijkheid is ruim en behelst onder meer1 :

 • verzekeringen met betrekking tot vervoer over land ;
 • zee-, rivier- en luchttransportverzekeringen van goederen (facultatieve verzekeringen) ;
 • verzekeringen met betrekking tot zee-, rivier- en lucht- pleziervaart ;
 • verzekeringen van drones ;
 • aansprakelijkheid van de verzekerden als deze voortvloeit uit bemiddeling inzake hypothecair krediet tot beloop van een bedrag van 1.200.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar ;
 • de aansprakelijkheid gedekt in het kader van bemiddeling inzake consumentenkrediet tot beloop van een bedrag van 250.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar ;
 • het risk-management in het kader van de opdracht van verzekeringstussenpersoon ;
 • de aansprakelijkheid als deze voortvloeit uit het invullen van fiscale aangiftes ;
 • de aansprakelijkheid voortvloeiend uit verlies, diefstal of onvrijwillige vernieling van beroepsdocumenten ;
 • in geval van vragen tot herstel  gericht tegen u wegens fouten begaan door een tussenpersoon waarvan u de portefeuille heeft overgenomen.  Wij nemen uw verdediging ten laste en zullen u schadeloosstellen in geval van gerechtelijke veroordeling ;
 • de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verstrekken van financiële planning aan niet-professionele cliënten ;


Territoriale uitgestrektheid

De klant van de tussenpersoon kan gevestigd zijn in de hele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De verzekeraar dient gevestigd te zijn in één der landen van de Europese Economische Ruimte of in  Zwitserland. Wat betreft de activiteit van de verzekeringstussenpersoon, deze moet worden uitgeoefend  vanuit een in België gelegen uitbatingszetel.


Verzekerde

Zij die genieten van de verzekering zijn talrijk: de organen, de aangestelden en vennoten, de meewerkende echtgenoot, de zelfstandige medewerkers, de managementvennootschappen, de subagenten.


Uitbreidingen

Het is overigens mogelijk waarborguitbreidingen te bekomen voor transport verzekeringen die niet automatisch gedekt zijn, met name zij die de aansprakelijkheid dekken van zee-, rivier- en luchttransporten alsmede van hun vaartuigen (cascoverzekeringen).

De diamantverzekeringen evenals de distributie van herverzekeringen kunnen eveneens gedekt worden bij uitbreiding.

Wij kunnen eveneens de verzekeringstussenpersonen dekken die het beroep van gevolmachtigde onderschrijver uitoefenen.


Onze algemene voorwaarden raadplegen

Hier aanklikken om onze algemene voorwaarden te downloaden

 

Onze tarieven

Hier aanklikken om onze tarieven te downloaden


Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verzekeringstussenpersonen onderschrijven

Hieronder aanklikken om het verzekeringsvoorstel te vervolledigen1 De inhoud van deze sectie is enkel beschrijvend en algemeen van aard. Enkel de algemene en bijzondere voorwaarden zijn van geldig van toepassing.