BA Uitbating

Waarborg:        

  • 2.500.000 € per schadegeval en per jaar, lichamelijke en stoffelijke schade vermengd;
  • 750.000 € per schadegeval en per jaar, voor de schade door brand, vuur, ontploffing, rook, water, burenhinder en milieuschade alsmede voor de immateriële schade.


Vrijstelling:

185 €, in geval van materiële schade.

 
Aantal tewerkgestelde personen (*)
Premie
(zonder taksen)
≤ 2 37,18 €
> 2 - 5 74,37 €
> 5 - 10 148,74 €
> 10 - 15 223,10 €
> 15 Contacteer ons

(*teruggebracht tot voltijdse equivalenten)


Onder tewerkgestelde persoon verstaat men:

  • het ondernemingshoofd ;
  • de aangestelden ;
  • de organen en werkende vennoten ;
  • de echtgenoot-helper.